ยื่นใบเสนอราคาวัตถุดิบ รอบวันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. 2565

ประกาศ การยื่นใบเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้การผลิต รอบวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด มีนโยบายกำหนด ยื่นใบเสนอราคาวัตถุดิบ เพื่อใช้ในกระบวนผลิต โดยประกอบด้วยดังนี้

๑. วัตถุดิบเพื่อการผลิตโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตั้งอยู่  .สมหวัง .กงหรา .พัทลุง

๒. วัตถุดิบเพื่อการใช้ในศูนย์สาธิตเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ายื่น #ซองใบเสนอราคา ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา  ๑๐.๐๐น. และกำหนดเปิดซองใบเสนราคาต่อหน้าคณะกรรมการฯ

 (ผู้รับใบเสนอราคา) ณ ห้องประชุม ชั้น๒ ด้านหน้าสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง 

Visitors: 161,925