ขอแก้ไขเงื่อนไขการเสนอราคา

 ประกาศ.

 ขอแก้ไขเงื่อนไขการเสนอราคา

จากเดิม สหกรณ์ฯ กำหนดราคากลางของวัตถุดิบเพื่อการผลิต ในกรณียื่นสูงกว่าราคาที่สหกรณ์ฯ กำหนก สหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจารณาการเสนอราคา  แก้ไขเป็น สหกรณ์กำหนดราคากลางของวัตถุดิบเพื่อการผลิต ในกรณีที่ยื่นสูงกว่าราคากลางที่สหกรณ์กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการที่รับพิจารณาการยื่นราคาในครั้งนั้นเป็นผู้คัดเลือกพิจารณา

สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด มีนโยบายกำหนด ยื่นใบเสนอราคาวัตถุดิบ เพื่อใช้ในกระบวนผลิต โดยประกอบด้วยดังนี้

1. วัตถุดิบเพื่อการผลิตโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตั้งอยู่  ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง

2. วัตถุดิบเพื่อการใช้ในศูนย์สาธิตเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงต.ควนมะพร้าวอ.เมืองจ.พัทลุง

3.วัตถุดิบเพื่อการผลิตโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และยูเอชที

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ายื่นใบเสนอราคาในวันที่๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕เวลา  ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุมชั้น๒ด้านหน้าสหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 135,723