ยื่นใบเสนอราคาวัตถุดิบ

ประกาศ การยื่นใบเสนอราคาวัตถุดิบเพื่อใช้การผลิต รอบวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด มีนโยบายกำหนด ยื่นใบเสนอราคาวัตถุดิบ เพื่อใช้ในกระบวนผลิต โดยประกอบด้วยดังนี้

1. วัตถุดิบเพื่อการใช้ในศูนย์สาธิตเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงต.ควนมะพร้าวอ.เมืองจ.พัทลุง

2. วัตถุดิบเพื่อการผลิตโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ตั้งอยู่  ณต.สมหวังอ.กงหราจ.พัทลุง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ายื่นใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา  ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม ชั้น๒ ด้านหน้าสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 159,689