รางวัล

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ได้รับรางวัล สถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด

 

Visitors: 164,578