ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายธีระพัฒน์ บุญถาวร ประธานสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด และคณะกรรมการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงศรีวิชัย ในการร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิจัยพัฒนาการเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์นม ณ ห้องประชุม สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
Visitors: 164,577