ร่วมสัมนาแนวคิด การบริหารจัดการฟาร์มโคต้นแบบ

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด นำโดย นายประสิทธิ์ เพ็งช่วย ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด และ นายกำชัย กิจศิลป์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยะลา ร่วมสัมนาแนวคิด "การบริหารจัดการฟาร์มโคต้นแบบ" เพือสร้างศักยภาพการผลิตโคคุณภาพ และยกระดับฟาร์มมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงโคในพื้นที่ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
Visitors: 148,021