ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกิจการ

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางจันทร์ธิดา มีเดช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมกิจการ การดำเนินงาน ของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด และการจัดการนมโรงเรียนทั้งระบบ ณ โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(บ้านส้มตรีด)
Visitors: 164,578