รับมอบน้ำเชื้อโคนมจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุพล อุ่นเสียม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ได้รับมอบน้ำเชื้อโคนมต่างประเทศ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เพื่อปรับปรุงพันธ์โคนมของเกษตรผู้เลี้ยงโคนม
โดยสายพันธุ์ที่ได้รับมอบมีดังนี้
✅๑.วัสดุน้ำเชื้อโคนมแยกเพศ (พันธุ์เจอร์ซี่) จากต่างประเทศ จำนวน ๓,๐๐๐ หลอด
✅๒.วัสดุน้ำเชื้อโคนมพันธุ์เจอร์ซี่ จากต่างประเทศ จำนวน ๕,๐๐๐ หลอด
✅๓.วัสดุน้ำเชื้อโคนมพันดี จำนวน ๑๖,๐๐๐ หลอด
Visitors: 161,925