กิจกรรมวันแรงงาน ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตัวแทนพนักงาน จากสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ได้เข้าร่วม กิจกรรมการบริจาคโลหิต ณ บริษัท เอส ดี ที พาราวู้ด จำกัด และกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ในการนี้ได้นำนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดขวดไปร่วมสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๖๐๐ ขวด
Visitors: 148,028