การประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๔ รายการ

         ด้วย สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๔ รายการ

โดยวิธีประกวดราคา ซึ่งสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (งบกลางปี) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

คลิกดูรายละเอียด...ตามเอกสารแนบด้านล่าง

Visitors: 164,577