โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครบวงจร (Enhancing Thai Halal Food)

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง ได้จัดอบรม โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลครบวงจร (Enhancing Thai Halal Food) กิจกรรมพัฒนาการตรวจติดตามสินค้าอาหารฮาลาลให้ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้าอาหารฮาลาล(พัฒนาหน่วยตรวจรับรองฮาลาลนำร่อง) เรื่อง การใช้เทคนิคการตรวจของผู้ตรวจประเมินฮาลาล ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
Visitors: 148,028