ประชาสัมพันธ์

ด้วยสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ต้องการสรรหา ช่างควบคุมเครื่องจักรกลในโรงงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขา ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน หรือมีประสบการทางด้านโรงงานมาก่อน ผู้ที่มีความสนใจและประสงค์จะสมัคร สามารถเขียนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด เลขที่ 35/1 ถ.พัทลุง-ตรัง ม.1 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

Visitors: 148,019