พิธีเซ็นสัญญา MOU กับ อศค.

       เมื่อวันที่ 18 พฤษจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการพัฒนาการเลี้ยงโคนม และการผลิตผลิตภัณฑ์นม ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธารในพิธี
Visitors: 148,028