เกี่ยวกับเรา


  • ปี ๒๕๒๑สืบเนื่องจากท่านร้อยตรี กิตติ ประทุมแก้ว ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เมื่อท่านได้มีแนวคิดที่จะเปิดเมืองพัทลุงสู่โลกภายนอก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและส...
  • เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ได้รับรางวัล สถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด
Visitors: 143,233